Home
t

(고) 노재욱 동문 추모회 및 동문 작품 전시회
May 18, 2013

전시회: 5월 18일 부터 5월 29일 까지
한인 문화회관 전시장

(고) 노재욱 (의대 64) 자연의 향기, 사진작품과 자작시
홍건 (의대 70) 선교지의 삶, 유화와 스켓취
임이섭 (미대 59) 시카고 찬가, 입체화와 프린트

first | previous | next | last | home

View New Life Times Newspaper Article (May 24, 2013)

snuaachicago_20130518IMG_4416_1400.jpg (112kb) snuaachicago_20130518IMG_4423_1400.jpg (116kb) snuaachicago_20130518IMG_4424_1400.jpg (140kb) snuaachicago_20130518IMG_4427_1400.jpg (136kb)
snuaachicago_20130518IMG_4432_1400.jpg (134kb) snuaachicago_20130518IMG_4434_1400.jpg (143kb) snuaachicago_20130518IMG_4436_1400.jpg (125kb) snuaachicago_20130518IMG_4437_1400.jpg (121kb)
snuaachicago_20130518IMG_4438_1400.jpg (131kb) snuaachicago_20130518IMG_4445_1400.jpg (128kb) snuaachicago_20130518IMG_4448_1400.jpg (138kb) snuaachicago_20130518IMG_4449_1400.jpg (131kb)
snuaachicago_20130518IMG_4451_1400.jpg (123kb) snuaachicago_20130518IMG_4457_1400.jpg (115kb) snuaachicago_20130518IMG_4459_1400.jpg (121kb) snuaachicago_20130518IMG_4464_1400.jpg (125kb)
snuaachicago_20130518IMG_4468_1400.jpg (135kb) snuaachicago_20130518IMG_4474_1400.jpg (148kb) snuaachicago_20130518IMG_4478_1400.jpg (113kb) snuaachicago_20130518IMG_4479_1400.jpg (95kb)
snuaachicago_20130518IMG_4480_1400.jpg (85kb) snuaachicago_20130518IMG_4485_1400.jpg (121kb) snuaachicago_20130518IMG_4488_1400.jpg (111kb) snuaachicago_20130518IMG_4491_1400.jpg (128kb)
snuaachicago_20130518IMG_4493_1400.jpg (112kb) snuaachicago_20130518IMG_4495_1400.jpg (122kb) snuaachicago_20130518IMG_4497_1400.jpg (114kb) snuaachicago_20130518IMG_4498_1400.jpg (118kb)
snuaachicago_20130518IMG_4499_1400.jpg (126kb) snuaachicago_20130518IMG_4500_1400.jpg (139kb) snuaachicago_20130518IMG_4509_1400.jpg (105kb) snuaachicago_20130518IMG_4510_1400.jpg (119kb)
snuaachicago_20130518IMG_4515_1400.jpg (96kb) snuaachicago_20130518IMG_4518_1400.jpg (102kb) snuaachicago_20130518IMG_4522_1400.jpg (95kb) snuaachicago_20130518IMG_4525_1400.jpg (81kb)
snuaachicago_20130518IMG_4529_1400.jpg (101kb) snuaachicago_20130518IMG_4530_1400.jpg (97kb) snuaachicago_20130518IMG_4532_1400.jpg (83kb) snuaachicago_20130518IMG_4533_1400.jpg (59kb)
snuaachicago_20130518IMG_4535_1400.jpg (91kb) snuaachicago_20130518IMG_4537_1400.jpg (138kb) snuaachicago_20130518IMG_4539_1400.jpg (117kb) snuaachicago_20130518IMG_4540_1400.jpg (81kb)
snuaachicago_20130518IMG_4541_1400.jpg (113kb) snuaachicago_20130518IMG_4544_1400.jpg (71kb) snuaachicago_20130518IMG_4547_1400.jpg (48kb) snuaachicago_20130518IMG_4548_1400.jpg (61kb)
snuaachicago_20130518IMG_4549_1400.jpg (64kb) snuaachicago_20130518IMG_4551_1400.jpg (52kb) snuaachicago_20130518IMG_4552_1400.jpg (70kb) snuaachicago_20130518IMG_4553_1400.jpg (137kb)
snuaachicago_20130518IMG_4554_1400.jpg (109kb) snuaachicago_20130518IMG_4556_1400.jpg (110kb) snuaachicago_20130518IMG_4558_1400.jpg (99kb) snuaachicago_20130518IMG_4559_1400.jpg (137kb)
snuaachicago_20130518IMG_4561_1400.jpg (113kb) snuaachicago_20130518IMG_4565_1400.jpg (107kb) snuaachicago_20130518IMG_4566_1400.jpg (152kb) snuaachicago_20130518IMG_4567_1400.jpg (166kb)
snuaachicago_20130518IMG_4573_1400.jpg (125kb) snuaachicago_20130518IMG_4576_1400.jpg (66kb) snuaachicago_20130518IMG_4577_1400.jpg (52kb) snuaachicago_20130518IMG_4578_1400.jpg (56kb)
snuaachicago_20130518IMG_4580_1400.jpg (71kb) snuaachicago_20130518IMG_4582_1400.jpg (98kb) snuaachicago_20130518IMG_4595_1400.jpg (122kb) snuaachicago_20130518IMG_4599_1400.jpg (105kb)
snuaachicago_20130518IMG_4608_1400.jpg (109kb) snuaachicago_20130518IMG_4609_1400.jpg (116kb) snuaachicago_20130518IMG_4612_1400.jpg (133kb) snuaachicago_20130518IMG_4613_1400.jpg (121kb)
snuaachicago_20130518IMG_4616_1400.jpg (100kb) snuaachicago_20130518IMG_4617_1400.jpg (118kb) snuaachicago_20130518IMG_4620_1400.jpg (104kb) snuaachicago_20130518IMG_4626_1400.jpg (100kb)
snuaachicago_20130518IMG_4629_1400.jpg (102kb) snuaachicago_20130518IMG_4633_1400.jpg (85kb) snuaachicago_20130518IMG_4643_1400.jpg (82kb) snuaachicago_20130518IMG_4644_1400.jpg (68kb)
snuaachicago_20130518IMG_4645_1400.jpg (37kb) snuaachicago_20130518IMG_4646_1400.jpg (49kb) snuaachicago_20130518IMG_4647_1400.jpg (64kb) snuaachicago_20130518IMG_4649_1400.jpg (104kb)
snuaachicago_20130518IMG_4650_1400.jpg (90kb) snuaachicago_20130518IMG_4651_1400.jpg (84kb) snuaachicago_20130518IMG_4654_1400.jpg (106kb) snuaachicago_20130518IMG_4657_1400.jpg (103kb)
snuaachicago_20130518IMG_4659_1400.jpg (123kb) snuaachicago_20130518IMG_4660_1400.jpg (107kb) snuaachicago_20130518IMG_4661_1400.jpg (107kb) snuaachicago_20130518IMG_4664_1400.jpg (98kb)
snuaachicago_20130518IMG_4665_1400.jpg (117kb) snuaachicago_20130518IMG_4667_1400.jpg (96kb) snuaachicago_20130518IMG_4669_1400.jpg (59kb) snuaachicago_20130518IMG_4674_1400.jpg (71kb)
snuaachicago_20130518IMG_4681_1400.jpg (93kb) snuaachicago_20130518IMG_4683_1400.jpg (71kb) snuaachicago_20130518IMG_4686_1400.jpg (126kb) snuaachicago_20130518IMG_4687_1400.jpg (110kb)
snuaachicago_20130518IMG_4690_1400.jpg (90kb) snuaachicago_20130518IMG_4695_1400.jpg (132kb) snuaachicago_20130518IMG_4698_1400.jpg (120kb) snuaachicago_20130518IMG_4711_1400.jpg (89kb)
snuaachicago_20130518IMG_4713_1400.jpg (118kb)